Algemene Voorwaarden Stichting Wijksamenwerkingsverband NoordenHaave

Algemeen

Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveranties betreffende producten en diensten geleverd door Stichting Wijksamenwerkingsverband NoordenHaave (hierna te noemen WSV NoordenHaave).

 

Leveringen

WSV NoordenHaave spant zich in producten en diensten binnen acceptabele termijnen te leveren. Eventuele opgegeven levertijden echter zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn.

Indien een product niet op voorraad is en op verzoek van de cliënt is besteld, dan wel wordt bereid, is de cliënt verplicht het product af te nemen althans voor het product te betalen.

Consulten kunnen door de cliënt worden afgezegd tot uiterlijk 24 uur tevoren. Bij niet of niet tijdige annulering behoudt WSV NoordenHaave zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Indien onverkorte toepassing van artikel 4 een onbillijke uitkomst tot gevolg heeft kan WSV NoordenHaave alle feiten en omstandigheden van het geval in aanmerking nemend, besluiten de toepassing achterwege te laten. Ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden van cliënt, dan wel zijn directe naaste (familie), vallen in ieder geval binnen het bereik van deze hardheidsclausule.

Indien en voor zover een cliënt enige achterstand in betaling van eerdere rekeningen van WSV NoordenHaave heeft, is WSV NoordenHaave gerechtigd verdere leveringen te weigeren, althans slechts tegen contante betaling tot levering over te gaan.

Klachten over geleverde producten dienen binnen 48 uur nadat de feitelijke levering heeft plaatsgevonden, dan wel het gebrek aan het product is ontdekt, aan WSV NoordenHaave schriftelijk te worden gemeld. Naar aanleiding van een dergelijke klacht dient de cliënt WSV NoordenHaave te allen tijde in de gelegenheid een eventueel gebrek te herstellen of het geleverde te vervangen.

 

Betaling

De door WSV NoordenHaave gedeclareerde bedragen zijn direct opeisbaar. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum door WSV NoordenHaave ontvangen te zijn.

WSV NoordenHaave is gerechtigd bij aankoop van een product een aanbetaling te verlangen ter hoogte van maximaal 50% van het volledig te declareren bedrag.

Is het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen voldaan, dan is de cliënt in verzuim en is WSV NoordenHaave gerechtigd, zonder nadere in gebreke stelling, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening te brengen en over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen.

Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt. De incassokosten worden berekend conform de staffel die de rechtbanken, sector civiel en kanton, hanteren. De incassokosten worden samen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum niet heeft betaald.

De cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van de nota’s van WSV NoordenHaave, ook indien de cliënt de nota’s rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan WSV NoordenHaave laat voldoen.

Indien en voor zover WSV NoordenHaave haar vorderingen op de cliënt door een factoringmaatschappij laat incasseren, geldt eveneens het in deze betalingsvoorwaarde bepaalde, met dien verstande dat de cliënt dan geacht wordt aan de factoringmaatschappij te betalen.

 

Duurovereenkomsten

Overeenkomsten tot het verlenen van terugkerende diensten, abonnementen, of overeenkomsten van bruikleen, worden aangegaan voor de in de opdracht beschreven periode tegen de overeengekomen prijs.

Duurovereenkomsten kunnen worden opgezegd, mits met inachtneming van een termijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Incidentele annulering van diensten door WSV NoordenHaave te leveren op basis van genoemde duurovereenkomsten, dient te geschiede uiterlijk 24 uur voordat de dienst zal worden geleverd. WSV NoordenHaave behoudt zich het recht voor (een deel van de) kosten voor de geannuleerde dienst in rekening te brengen.

 

Overig

Op overeenkomsten met WSV NoordenHaave is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen WSV NoordenHaave en cliënten, waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, voor zover dwingende wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.